મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્ષ ચોક, રાજકોટ. પીન. ૩૬૦૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીમદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ
ફોન નંબર(૦૨૮૧) ૨૯૨૬૪૨૯
ફેકસ નંબર(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અનુ.વહીવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
૧.ખાલી જગ્યા મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર (૦૨૮૧) ૨૯૨૬૪૨૯(૦૨૮૧) ૨૪૭૫૫૯૮-adr-ddo-raj@gujarat.gov.in
InstanceEndEditable

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688763