મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજકલ્યાણ શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

આરોગ્‍ય અને ગૃહ નિર્માણની યોજના
 બી.સી.કે. ૪૭, ૭૪ મફત તબીબી સહાય
 અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૨૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે ટીબીના દર્દીને માસિક રૂ!.૫૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 મફત તબીબી સહાય કેન્‍સર સહાયઃ - માસિક રૂ!. ૧૦૦૦/- લેખે દર્દ મટે ત્‍યા સુધી.
 અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૨૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે કેન્‍સરના દર્દીને માસિક રૂ!.૧૦૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 મફત તબીબી સહાય રકતપીત સહાયઃ - માસિક રૂ!. ૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે ત્‍યા સુધી
 અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૨૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે રકતપિતના દર્દીને માસિક રૂ!.૮૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 મફત તબીબી સહાય એચ.આઇ.વી. (એઇડસ) સહાયઃ - રૂ!. પ૦૦/-
 અનુસૂચિત જાતિમા જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!. ૨૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબના દર્દીઓને મફત તબીબી સહાય યોજના હેઠળ ખોરાકી પેટે એચ.આઇ.વી. (એઇડસ)ના દર્દીને માસિક રૂ!.૫૦૦/- લેખે દર્દ મટે નહી ત્‍યા સુધી સહાય ચુકવવામાં આવે છે. (પ) ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના સહાયઃ - રૂ!. ૪૩પ૦૦/-
 અનુ.સુચિત જાતિ ના કુટુંબો જેઓ બી.પી.એલ કુટુંબ તરીકે ૦ થી ૨૦ ના સ્‍કોરમાં નોંધાયલ છે. અને રહેવા માટે મકાન ધરાવતા ન હોય અને ખુલ્‍લો પ્‍લોટ ધરાવતા હોય અન્‍ય સરકારી એજન્‍સી દવારા મકાન સહાય મેળવેલ ન હોય તેવા કુટુંબોને ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ મકાન બનાવવા માટે મકાનસહાય મળવા પાત્ર છે.
 કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજના સહાયઃ - રૂ!. ૧૦૦૦૦/-
 અનુસૂચિત જાતિના જે કુટુંબોની વાર્ષિક આવક રૂ. ર૭૦૦૦/- સુધીની હોય તેવા કુટુંબની પુખ્‍ત વયની એકજ કન્‍યાને લગ્‍ન પ્રસંગે કુવરબાઇનું મામેરૂ યોજનામાં સહાય મળવા પાત્ર છે. સહાય રૂ!.૧૦૦૦૦/- કન્‍યાને ચેક/ડ્રાફથી ચુકવવામાં આવે છે. સહાય મેળવવા માટે નિયત કરેલ અરજી પત્રક ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયતના સમાજ કલ્‍યાણ નિરીક્ષક પાસેથી મેળવી તેમા જરૂરી વિગતો ભરી તેની સાથે જાતિ,આવક નો દાખલો,લગ્‍ન રજીસ્‍ટર થયા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર, જન્‍મ તારીખના આધાર માટે ના પ્રમાણપત્ર (વર અને કન્‍યા બન્‍ને ના), રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ, તથા વર અને કન્‍યા બન્‍ને નો સયુકત લગ્‍ન નો ફોટો તેમજ લાભાર્થીના બેંક ખાતાનો આધાર વગેરે સાથે સામેલ રાખી સમાજ કલ્‍યાણ નિરીક્ષક ની ભલામણ સાથે અરજી રજુ કરવાની રહે છે.
 બી.સી.કે..૬ર સત્યવાદી રાજા હરીશચંદ્ર મરણોતર સહાય યોજના
 અનુસૂચિત જાતિના જે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ!.૨૭૦૦૦/- થી વધુ ન હોય તેવા કુટુંબના સભ્યના મુત્યુપ્રસંગે અત્યેષ્ઠી મરણોતરક્રિયા માટે અર્થાત હસ્તકાઠીનાં ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે રૂ!.રપ૦૦/- નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે.(આ સહાય મેળવવા માટે છ માસની અંદર અરજી રજુ કરવાની રહેશે.)
 બી.સી.કે. પ૮ સમાજ શિક્ષણ શિબીર
 અનુસુચિત જાતિના લોકોને સામાજિક ન્‍યાય અધિકાર મળી રહે તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે શિક્ષણ શિબીર ની યોજના માટે સહાય

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682304