મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજકલ્યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ સમાજ કલ્યાણ શાખા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી અધિકારી જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નંબર ર૪૪૩૮પ૧
ઇન્ટરકોમ નંબર ૧પ૬
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688431