મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજકલ્યાણ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
અનુસૂચિત જાતિઓના વિકાસ માટેની યોજનાઓમાં નીચે મુજબ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે.
 
(૧)  શૈક્ષણિક યોજનાઓ
(ર)  આર્થિક ઉત્કર્ષની યોજનાઓ
(૩)  આરોગ્ય ગૃહ નિર્માણ અને અન્ય યોજનાઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710633