મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા અધિકારીશ્રીઓની વિગત

અધિકારીશ્રીઓની વિગત

આઇ.સી.ડી.એસ જિલ્‍લા પંચાયત રાજકોટ હેઠળના બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રીઓની વિગત
ક્રમ અધિકારીશ્રીઓનું નામ ઘટક ફોન નંબર
ઓફીસ મોબાઈલ નંબર
(ઇન્ચાર્જ)શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન પેશીવાડીયારાજકોટ ગ્રામ્ય ૦૨૮૧-૨૪૪૫૭૪૭ ૯૮૭૯૯૨૫૩૬૧
(ઇન્ચાર્જ) શ્રીમતી મનીષાબેન રાઠોડપડધરી ૦૨૮૨૦-૨૩૩૩૩૭ ૯૯૨૫૨૪૨૯૯૪
(ઇન્ચાર્જ)શ્રીમતી શ્રદ્ધાબેન આર.ત્રિવેદી કોટડા સાંગાણી૦૨૮૨૭-૨૭૬૬૫૭ ૯૪૨૬૩૧૭૪૨૮
(ઇન્ચાર્જ)તા.વિ.અધિકારીજામ કંડોરણા૦૨૮૨૪-૨૭૧૪૩૯ ૮૭૩૫૦૨૦૨૫૭(માધવી બેન)
(ઇન્ચાર્જ)શ્રીમતી ભારતીબેન ગોંડલીયા જેતપુર ૦૨૮૨૩-૨૨૮૭૪૦ ૯૭૨૭૭૨૪૭૨૭
શ્રીમતી શ્રદ્ધાબેન આર.ત્રિવેદી લોધિકા ૦૨૮૨૭-૨૪૪૫૮૪ ૯૪૨૬૩૧૭૪૨૮
શ્રીમતી કોકીલાબેન કે.જોષી જસદણ ૦૨૮૨૧-૨૨૧૯૮૯ ૯૪૨૯૫૪૯૯૯૬
(ઇન્ચાર્જ)શ્રીમતી હંસાબેન બી.રાવરાણી ગોંડલ ૦૨૮૨૫-૨૨૮૮૧૩ ૯૭૧૪૦૮૬૯૦૫
શ્રીમતી શારદાબેન સી.દેસાઈ ધોરાજી ૦૨૮૨૪-૨૨૬૪૪૭ ૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨
૧૦શ્રીમતી રસીદાબેન જૈસાણીઉપલેટા ૦૨૮૨-૨૨૪૮૩૪ ૯૭૨૭૭૨૪૭૨૯
૧૧શ્રીમતિ શારદાબેન પરમાર રાજકોટ અર્બન -૧ ૦૨૮૧૨-૨૨૧૬૨૭૯૮૨૪૪૭૪૯૭૩
૧૨શ્રીમતી તૃપ્તીબેન કામલીયારાજકોટ અર્બન-૨ ૦૨૮૧૨-૨૨૧૬૨૮૯૯૭૮૯૨૧૨૬૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710692