મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


શાખા નુ નામશિક્ષણ શાખા
શાખા નું સરનામુજિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ, જિલ્લા પંચાયત-રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીશ્રી એન. એ. હરીયાણી
ફોન નંબર૦ર૮૧-ર૪૪૪૪૩૭ મોબાઈલ નંબરઃ- ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૪
ફેકસ નંબર૦ર૮૧-ર૪૫૬૭૬૧

અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ખાલી જગ્યા હિસાબી અધિકારી(શિક્ષણ)૦ર૮૧-ર૪૪૪૪૩૭૦ર૮૧-ર૪પ૬૭૬૧ --
શ્રી કે. એચ. પરમાર ના.જિ.પ્રા.શિ.અધિકારી ૦ર૮૧-ર૪૪૪૪૩૭૦ર૮૧-ર૪૫૬૭૬૧૯૯૭૮૯૮૮૭૮૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710693