મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણ શાખા શિક્ષણની યોજનાઓ ગુણોત્સવ

ગુણોત્સવ

 
ગુણોત્સવ – ૨૦૧૦
‘સ્વમૂલ્યાંકન’ કામગીરી કરનાર શાળાઓની સંખ્યા
અનુ નં શાળાઓ સંખ્યા
જિલ્લા પંચાયતની શાળાઓ ૧૩૧૯
કોર્પોરેશનની શાળાઓ ૮૬
નગરપાલિકાની શાળાઓ : ઉપલેટા ૧૦
નગરપાલિકાની શાળાઓ : જેતપુર ૨૯
આશ્રમશાળાઓ
ગ્રાંટેડ પ્રાથમિક શાળાઓ ૧૧
કુલ શાળાઓ ૧૪૬૪
ગુણોત્સવ – ૨૦૦૯ તાલુકાવાર મળેલ ગ્રેડ
ક્રમ તાલુકાનું નામ શૈક્ષણિક(૭) બિનશૈક્ષણિક(૩) કુલ ગુણ(૧૦) ગ્રેડ
ધોરાજી 3.53 1.26 4.79 D
ગોંડલ 3.79 1.74 5.53 D
જામકંડોરણા 4.00 1.83 5.83 D
જસદણ 2.84 1.62 4.46 D
જેતપુર 3.48 1.52 5.00 D
કોટડા સાંગાણી 3.91 1.26 5.17 D
લોધિકા 3.37 1.63 5.00 D
માળીયા 3.39 1.63 5.02 D
મોરબી 3.50 1.62 5.12 D
૧૦ પડધરી 3.65 1.43 5.08 D
૧૧ રાજકોટ 3.26 1.25 4.51 D
૧૨ ટંકારા 3.81 1.24 5.05 D
૧૩ ઉપલેટા 3.47 1.70 5.17 D
૧૪ વાંકાનેર 2.98 1.17 4.15 D
૧૫ કોર્પોરેશન 3.59 1.22 4.81 D
કુલ 3.50 1.48 4.98 D

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710621