પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ : રાજકોટ કચેરી તેમજ અધિકારીની વિગત

કચેરીની વિગત તથા સરનામુંઅધિકારીનું નામ અને હોદોઓફીસ ફોન નંબરમોબાઇલ નંબરકાર્યક્ષેત્ર
પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ,
જીલ્‍લા પંચાયત, રાજકોટ
એમ. આર. મારવાણીયા
ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૧
૨૪૪૧૩૧૧
૯૪૨૮૩૪૬૯૯૭સમગ્ર રાજકોટ જીલ્‍લો
અંશત: મોરબી જીલ્‍લો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧,
જીલ્‍લા પંચાયત, રાજકોટ
એમ. આર. મારવાણીયા
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૧
૨૪૪૩૩૮૧
૯૪૨૮૩૪૬૯૯૭રાજકોટ તાલુકો, લોધીકા તાલુકો, કોટડા તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૨,
જીલ્‍લા પંચાયત, રાજકોટ
વી. ડી. નકુમ
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન એકસ્‍ટેન્‍સન ૨૦૧૯૪૨૭૨૧૪૧૨૨પડધરી તાલુકો,
વાંકાનેર તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,
લાલબ્રીઝ પાસે, ગોંડલ
જે. બી. સતાશીયા
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૨૫
૨૨૧૧૩૮
૯૪૨૮૨૮૨૮૪૯ગોંડલ તાલુકો,
જેતપુર તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,
લીબર્ટી સીનેમા સામે, ધોરાજી
બી. એ. દવે
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૨૪
૨૨૦૪૯૨
૯૪૨૭૭૨૯૬૮૧ધોરાજી તાલુકો,
જામકંડોરણા તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,
બંસી હોટલ ઉપર, નેશનલ હાઇવે, ઉપલેટા
જે. એમ. ઢોલ
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૨૬
૨૨૦૮૪૩
૯૯૭૪૯૨૯૩૮૩ઉપલેટા તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,
તાલુકા સેવા સદન, જશદણ
આર. જી. પંડયા
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૨૧
૨૨૦૧૭૮
૯૪૨૮૦૧૦૭૦૬જશદણ તાલુકો
પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,
તાલુકા સેવા સદન, મોરબી
સી. ડી.કાનાણી
ઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
૦૨૮૨૨
૨૪૧૩૪૨
૮૧૪૦૧૧૩૮૦૨મોરબી તાલુકો, ટંકારા તાલુકો,
માળીયા તાલુકો

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710685