ચેકડેમ

જીલ્લા પંચાયત હસ્તકના ચેકડેમો અંગેની માહિતી

રાજકોટ જીલ્લામાં આવેલ પંચાયત હસ્તકના ચેકડેમ અંગેની માહિતી

અ.ન.તાલુકો યોજનાની સંખ્યા સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
ઉપલેટા ૬૫૬૫૦
જામ૬૭૬૭૦
ધોરાજી૩૮૩૮૦
જેતપુર૮૯૮૯૦
ગોંડલ૧૧૮૧૧૮૦
કોટડા૭૩૭૩૦
લોધીકા૬૮૬૮૦
રાજકોટ૧૩૪૧૩૪૦
પડધરી૫૫૫૫૦
૧૦જશદણ૧૩૩૧૩૩૦
૧૧વાંકાનેર૮૬૮૬૦
૧૨ટંકારા૪૭૪૭૦
૧૩મોરબી૨૯૨૯૦
૧૪માળીયા૧૩૧૩૦
કુલ સરવાળો૧૦૧૫૧૦૧૫૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710631