મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ વિભાગ
શાખાનું સરનામું જીલ્લા પંચાયત, રેસકોર્સ ચોક, રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીકાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંબર૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧ ઇન્ટર કોમ નં. - ૧૩૬
ફેકસ નંબર૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ - મેલ
શ્રી એચ. જે. પોંકિયાઇન. કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧ ૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧ ૯૯૨૪૪૯૮૨૪૮exeiri-ddo-raj@gujarat.gov.in
શ્રી બી. ટી. બગડાઇન. નાયબ ચીટનીશ૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧ ૦૨૮૧ ૨૪૪૧૩૧૧ ૯૮૭૯૧૮૯૪૭૫ exeiri-ddo-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710638