મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

રાજકોટ જીલ્લામાં આવેલ પંચાયત હસ્તકના તળાવો અંગેની માહિતી
અનુ. નંબર તાલુકો યોજનાની સંખ્યા સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
ઉપલેટા ૧૧૧૨૨૨૦
જામ કંડોરણા ૧૦૦ ૨૦૦૦
ધોરાજી ૭૦ ૧૪૦૦
જેતપુર ૯૫ ૧૯૦૦
ગોંડલ ૧૨૭ ૨૫૪૦
કોટડા સાંગાણી ૯૭ ૧૯૪૦
લોધીકા ૧૧૪ ૨૨૮૦
રાજકોટ ૧૬૩ ૩૨૬૦
પડધરી ૧૧૯ ૨૩૮૦
૧૦ જશદણ ૨૫૨ ૫૦૮૦
૧૧ વાંકાનેર ૧૮૭ ૩૭૪૦
૧૨ ટંકારા ૮૯ ૧૭૮૦
૧૩ મોરબી ૯૯૧૯૮૦
૧૪ માળીયા ૫૯ ૧૧૮૦
કુલ સરવાળો ૧૬૮૨ ૩૩૬૮૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688749