મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસિંચાઇની યોજનાઓ

સિંચાઇની યોજનાઓ

નાની સિંચાઇ યોજના
યોજનાનો હેતુ
ઉદવહન / કેનાલથી સીધી સિંચાઇની સુવિધા
યોજનાની વિશે માહિતી
અનુ. તાલુકો  નાની સિંચાઇ યોજનાનું નામ  યોજનાની સંગ્રહ શકિત યોજનાનો સિંચાઇ વિસ્તાર હેકટરમાં  યોજના શરૂ થયા વર્ષ  યોજનાથી લાભીત ગામો 
ઉપલેટા  અરણી  ૩૭.૭૫ ૧૮૪ ૧૯૮૭ અરણી 
ખીરસરા  ૧૯.૮૭ ૧૦૯ ૧૯૯૭ ખીરસરા 
કોલકી  ૧૫.૨૯ ૯૦ ૧૯૯૧ કોલકી 
પડવલા  ૧૫.૬૭ ૮૧ ૧૯૮૬ પડવલા 
પાનેલી  ૪૦૪.૯૯ ૧૪૦૦ ૧૯૦૬ પાનેલી, ભાયાવદર, કોલકી, ખારચીયા, ગણોદ 
ટીંબડી  ૧૨.૫૯ ૭૦ ૧૯૮૮ ટીંબડી 
વડાળી  ૩૭.૩૭ ૧૮૦ ૧૯૮૩ વડાળી 
વડેખણ  ૨૧.૩૮ ૯૯ ૧૯૮૬ વડેખણ 
વાવડીનેશ  ૧૨.૮૨ ૮૧ ૧૯૯૧ વાવડીનેશ 
૧૦ જામ કંડોરણા  જામ દાદર  ૭૭.૪ ૪૪૮ ૧૯૭૪ જામ દાદર, ચાવંડી 
૧૧ સોડવદર  ૭૪.૦૧ ૩૪૧ ૧૯૮૯ સોડવદર, ઝાંઝમેર 
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682292