મુખપૃષ્ઠશાખાઓવહીવટી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખા નુ નામવહીવટી શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ.
શાખા નું સરનામુરેસકોર્ષ જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ.
મુખ્ય સંપક અધિકારીશ્રી આર. જે. ગોહિલ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, (વહીવટ) જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ.
ફોન નંબર૦૨૮૧-૨૪૫૦૮૫૫, ૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩
ફેકસ નંબર૨૪૭૨૯૧૮
અનુ. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર. જે. ગોહિલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૦૨૮૧-૨૪૫૬૯૧૦૨૪૭૨૯૧૮૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩dyddo-vikas-raj@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688472