મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાંટની માહિતી

ગ્રાંટની માહિતી

(૧) સરદાર પટેલ આવાસ યોજના
  ભૌતિક લક્ષ્યાંક નાણાંકીય જોગવાઇ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ભૌતિક સિધ્ધિ નાણાંકીય સિધ્ધિ
ખાસ અંગભૂત ૧પ૦ પ૪.૦૦ પ૪.૦૦ ર૪૮ ૩૯.૪૪
જનરલ ૧૦૦૦ ૩૬૦.૦૦ ૩૬૦.૦૦ ૯૦૩ રપ૧.૦૧
કુલ ૧૧પ૦ ૪૧૪.૦૦ ૪૧૪.૦૦ ૧૧પ૧ ર૯૦.૪પ
(ર) માળખાકીય સુવિધા
  ભૌતિક નાણાંકીય જોગવાઇ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ભૌતિક સિધ્ધિ નાણાંકીય સિધ્ધિ
ખાસ અંગભૂત ૧૮ ર૧.૩૦ ર૭.ર૦ ૧૩ ર૩.૪૪
જનરલ રર ૧૦૪ ૧૬૦.૯૦ ૧૬૪.૬ર ૮૧ ૧૧પ.૮ર
કુલઃ- ર૬ ૧રર ૧૮ર.ર૦ ૧૯૧.૮૧ ૯૪ ૧૩૯.ર૬
ગ્રાન્ટની વિગત
ક્રમ મુખ્ય સદર / પેટા સદર તથા યોજનાનું નામ લક્ષ્યાંક આપેલ વહીવટી મંજુરી મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ. લાખમાં થયેલ સિધ્ધિ (પૂર્ણ કામ) 
લક્ષ્યાંક નાણાંકીય ભૌતિક નાણાંકીય ભૌતિક નાણાંકીય 
રપ૧પ- ઓ.આર.ડી.પી. નિર્મળ ગુજરાત સી.ડી.પી.-૧૪              
  (૧) એ.પી.એલ. શૌચાલય (ખાસ અંગભૂત) ૪૨૬૭ ૩૨.૦૦ ૪૨૬૭ ૨૪.૦૦ ૨૪.૦૦
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 682346