મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. બી. ખરાડી, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૫૦૮૫૫ , ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૦૭
ફેકસ નંબર ૦૨૮૧-ર૪૪૧ર૪૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર. બી. ખરાડીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૦૨૮૧-૨૪૫૦૮૫૫૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩ dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યાનાયબ ચીટનીશ----
શ્રી પી. વી. શુકલાસીનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧ર૪૪૧ર૪૮--
શ્રી મેહુલ હિરપરાજુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧ર૪૪૧ર૪૮--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713764