મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર.જે.ગોહિલ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૪૫૦૮૫૫ , ઇન્ટર કોમ નંબર ૧૦૭
ફેકસ નંબર ૦૨૮૧-ર૪૪૧ર૪૮
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનનંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર.જે.ગોહિલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી૦૨૮૧-૨૪૫૦૮૫૫૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૪૮૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩ dyddo-rev-raj@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યાનાયબ ચીટનીશ----
શ્રી સી. સી. ભટૃસીનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧ર૪૪૧ર૪૮૯૪૨૭૭૩૨૮૩૧----
શ્રી ડી. વી. વાગડિયાજુનીયર કલાર્ક૦૨૮૧-૨૪૪૯૮૬૧ર૪૪૧ર૪૮૯૯૯૮૯૨૯૪૬૮----

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688741