મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસામાન્ય સભા

સામાન્ય સભા


સામાન્ય સભાની વિગત​ડાઉનલોડ​
સામાન્યા સભા : તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્યા સભા : તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૭PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્યા સભા : તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૭PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્યા સભા : તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્યા સભા : તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્યા સભા : તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
ખાસ સામાન્યા સભા : તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્ય સભા કાર્ય​વાહી નોંધ ૨૫-૦૧-૨૦૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્ય સભા કાર્ય​વાહી નોંધ ૩-૧૧-૨૦૧૪PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્ય સભા ૩-૧૧-૨૦૧૪PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
સામાન્ય સભા ૧૯-૬-૨૦૧૪PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710668