સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • કચેરીનું નામ​રાજકોટ જીલ્લા પંચાયત
  • સ૨નામું રેશકોર્ષ ચોક, એસ.પી. ઓફીસની સામે જીલ્લા પંચાયત કચેરી, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧
  • ફોન નં૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮
  • ફેકસ નં૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710603