સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
રેષ કોર્સ ચોક,
જીલ્લા પંચાયત,
રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧
ફોન ન.:૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮
ફેક્સ ન.:૦૨૮૧-૨૪૭૯૧૨૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688473