તાલુકાવાઇઝ રસીકરણ

માહે જુલાઇ ૨૦૧૪ અંતિત તાલુકાવાઇઝ રસીકરણ

ક્રમ તાલુકો રસીકરણ
રાજકોટ ૬૮૬૨
ગોંડલ ૯૩૦૧
જેતપુર ૧૦૩૦૪
ધોરાજી ૪૯૦૮
ઉપલેટા ૧૦૭૫૦
જામ કંડોરણા ૫૦૮૭
લોધીકા ૧૩૯૭૫
કોટડા સાંગાણી ૭૩૯૬
જસદણ ૫૯૫૦
૧૦વાંકાનેર ૯૫૦૦
૧૧મોરબી ૫૯૬૫
૧૨ટંકારા ૧૨૬૨૪
૧૩માળીયા મિંયાણા ૧૨૮૫૮
૧૪પડધરી ૧૪૬૬૩
કુલ ૧૩૦૧૪૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688727