જિલ્લાની ઈ-ગ્રામ ટીમના નામની યાદી

Sr. No.LocationNameDesignation CUG Mobile No.
1RAJKOTBALANI AMIN J.DLE7043330130
2DHORAJIJAGANI BHAVESH M.TLE7043330185
3GONDALKUMBHANI DIVYESH R.TLE7043330152
4GONDALVORA MANISHBHAI A.TLE7043330153
5GONDALRAIYANI YOGESH J.TLE7043330154
6JAMKANDORNADAVERA CHETAN G.TLE7043330155
7JAMKANDORNAVINZUDA HEMAT M.TLE7043330156
8JASDANPATEL NAITIK L.TLE7043330148
9JASDANZAMPADIYA RAJESH R.TLE7043330149
10VINCHHIYASOLANKI MANISH N.TLE7043330150
11VINCHHIYADAV CHANPRAJ K.TLE7043330151
12JETPURGONDALIYA GAUTAM S.TLE7043330160
13JETPURCHAUHAN VIPUL P.TLE7043330161
14KOtdA SANGANIJALU CHETAN R.TLE7043330144
15KOtdA SANGANIUMRANIYA PARAG M.TLE7043330145
16LODHIKARAVAL JAY J.TLE7043330146
17LODHIKASARVAIYA DHARMENDRA R.TLE7043330147
18PADDHARIJOSHI JAYESH M.TLE7043330139
19PADDHARIDIPESH UPADHIYAYTLE7043330140
20RAJKOTSAGATHIYA MAHESHBHAI H.TLE7043330141
21RAJKOTDOBARIYA VIJAYTLE7043330142
22RAJKOTVEJAPARA RAJESH J.TLE7043330143
23UPLETASOLANKI HEMANT G.TLE7043330157
24UPLETAVALA AJAYSINHTLE7043330158

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 713768