મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહ‍િવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅઘિકારીશ્રીનું નામહોદૃોટેલીફોન નંબર
ઓફીસ / PBXમોબાઇલ
1શ્રી અનીલ રાણાવાસીયા (આઈ. એ.એસ)જિલ્લા વિકાસ અધિકારી24770089978406245
104
2શ્રી ડી. વી. મકવાણાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી24760617567018789
(પંચાયત, મહેકમ, અછત, મહેસુલ્)114
3શ્રી આર. બી. ખરાડીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી24508557567017773
(વહિવટ, વિકાસ)107
4શ્રી એન. જે. ગોહિલહિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧24761519426955600
150
5શ્રી બી. બી. પરમારકાર્યપાલક ઇજનેર માં. મં (પં) વિભાગ24410179427288114
129
6શ્રી એન. એ. હરીયાણીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી24444379909971694
144
7શ્રી એમ. એમ. પનારા(ઈ. ચા.) કાર્યપાલક ઇજનેર સિંચાઇ વિભાગ24413119904688802
136
8શ્રી વી. બી. માંડલીયાજિલ્લા આંકડા અધિકારી2441312૯૮૭૯૨ ૫૦૬૪૦
161
9શ્રી ખાલી જગ્યામુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી24432359727700031
176
10શ્રી ડો. જી. કે. પરમારઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી24573589727700027
172
11શ્રી ડો. મિતેશ ભંડેરીજિલ્લા આર.સી.એચ. ઓફીસર2443235૯૭૨૭૭ ૦૦૦૩૩
177
12શ્રીમતી એસ. વી. દવેપ્રોગ્રામ ઓફીસર (ICDS)24477759825220570
184
13શ્રી આર. આર. ટીલવાજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી24408899429043008
171
14શ્રી ડો. એમ. કે. કનેરીયાનાયબ પશુપાલન નિયામક (ઈ.ચા.)24447829725334445
164
15શ્રી ડો. એન. બી. ઉપઘ્યાય(ઇ.ચા)જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી24490389427721836
182
16શ્રી ખાલી જગ્યાઆંતરીક અન્વેષણ અધિકારી24761560
158
17શ્રી એન. જે. પાણેરીજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી24438519428298199
155
18શ્રી ખાલી જગ્યા(ઇ.ચા)નાયબ જિલ્લા નિરંતર શિક્ષણાધિકારી24490380
188
19શ્રી ખાલી જગ્યામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર29264290
(સહકારી મંડળીઓ)148
20શ્રી ખાલી જગ્યાહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)24444370
147
21શ્રી એસ. એ. ઠાકર (ઈ.ચા.)ચીટનીશ કમ તા. વિ. અધિકારી00
(જમીનદબાણ)116
22શ્રી જી. પી. ઉપાઘ્યાય(ઇ.ચા)જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી24431329727723304
186

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 707378