મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહ‍િવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅઘિકારીશ્રીનું નામહોદૃોટેલીફોન નંબરટેલીફોન નંબર
ઓફીસ / PBXમોબાઇલ
શ્રી જી. ટી. પંડયા (આઈ. એ. એસ.)જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૭૭૦૦૮૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫
૧૦૪
શ્રી ડી. વી. મકવાણાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૭૬૦૬૧૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯
(પંચાયત, મહેકમ, અછત, મહેસુલ્)૧૧૪
શ્રી આર. બી. ખરાડીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૫૦૮૫૫૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩
(વહિવટ, વિકાસ)૧૦૭
શ્રી એન. જે. ગોહિલહિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧૨૪૭૬૧૫૧૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦
૧૫૦
શ્રી બી. બી. પરમારકાર્યપાલક ઇજનેર માં. મં (પં) વિભાગ૨૪૪૧૦૧૭૯૪૨૭૨૮૮૧૧૪
૧૨૯
શ્રી એન. એ. હરીયાણીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી૨૪૪૪૪૩૭૯૯૦૯૯૭૧૬૯૪
૧૪૪
શ્રી એમ. એમ. પનારા(ઈ. ચા.) કાર્યપાલક ઇજનેર સિંચાઇ વિભાગ૨૪૪૧૩૧૧૯૯૦૪૬૮૮૮૦૨
૧૩૬
શ્રી વી. બી. માંડલીયાજિલ્લા આંકડા અધિકારી૨૪૪૧૩૧૨૯૮૭૯૨ ૫૦૬૪૦
૧૬૧
શ્રી ખાલી જગ્યામુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૨૪૪૩૨૩૫૯૭૨૭૭૦૦૦૩૧
૧૭૬
૧૦શ્રી ડો. જી. કે. પરમારઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૨૪૫૭૩૫૮૯૭૨૭૭૦૦૦૨૭
૧૭૨
૧૧શ્રી ડો. મિતેશ ભંડેરીજિલ્લા આર.સી.એચ. ઓફીસર૨૪૪૩૨૩૫૯૭૨૭૭ ૦૦૦૩૩
૧૭૭
૧૨શ્રી ખાલી જગ્યાપ્રોગ્રામ ઓફીસર (ICDS)૨૪૪૭૭૭૫૯૮૭૯૫૩૩૫૬૭
૧૮૪
૧૩શ્રી આર. આર. ટીલવાજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૪૪૦૮૮૯૯૪૨૯૦૪૩૦૦૮
૧૭૧
૧૪શ્રી ડો. એમ. કે. કનેરીયાનાયબ પશુપાલન નિયામક (ઈ.ચા.)૨૪૪૪૭૮૨૯૭૨૫૩૩૪૪૪૫
૧૬૪
૧૫શ્રી ડો. એન. બી. ઉપઘ્યાય(ઇ.ચા)જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૪૪૯૦૩૮૯૪૨૭૭૨૧૮૩૬
૧૮૨
૧૬શ્રી ખાલી જગ્યાઆંતરીક અન્વેષણ અધિકારી૨૪૭૬૧૫૬
૧૫૮
૧૭શ્રી એન. જે. પાણેરીજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી૨૪૪૩૮૫૧૯૪૨૮૨૯૮૧૯૯
૧૫૫
૧૮શ્રી ખાલી જગ્યા(ઇ.ચા)નાયબ જિલ્લા નિરંતર શિક્ષણાધિકારી૨૪૪૯૦૩૮
૧૮૮
૧૯શ્રી ખાલી જગ્યામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર૨૯૨૬૪૨૯
(સહકારી મંડળીઓ)૧૪૮
૨૦શ્રી ખાલી જગ્યાહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)૨૪૪૪૪૩૭
૧૪૭
૨૧શ્રી એસ. એ. ઠાકર (ઈ.ચા.)ચીટનીશ કમ તા. વિ. અધિકારી
(જમીનદબાણ)૧૧૬
૨૨શ્રી જી. પી. ઉપાઘ્યાય(ઇ.ચા)જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી૨૪૪૩૧૩૨૯૭૨૭૭૨૩૩૦૪
૧૮૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 16/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 697812