મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહ‍િવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીઓ


ક્રમઅઘિકારીશ્રીનું નામહોદૃો ટેલીફોન નંબરઓફીસ / PBXમોબાઇલ
શ્રી જી. ટી. પંડયા (આઈ. એ. એસ.)જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૭૭૦૦૮૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫૧૦૪
શ્રી જે. બી. વદરનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૭૬૦૬૧૭૫૬૭૦૧૮૭૮૯


(અછત, મહેસુલ્)૧૧૪
શ્રી આર. જે. ગોહિલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૨૪૫૦૮૫૫૭૫૬૭૦૧૭૭૭૩


(વહિવટ,મહેકમ, વિકાસ)૧૦૭
શ્રી એચ. એલ. જોષી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૯૪૨૭૨૪૨૧૪૮


(પંચાયત)
શ્રી એન. જે. ગોહિલહિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧૨૪૭૬૧૫૧૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦૧૫૦
શ્રી એન. બી. વસાવા (ઈ.ચા.)કાર્યપાલક ઇજનેર માં. મં (પં) વિભાગ૨૪૪૧૦૧૭૯૬૮૭૩૧૨૯૫૦૧૨૯
શ્રી એન. એ. હરીયાણીજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારી૨૪૪૪૪૩૭૯૯૦૯૯૭૧૬૯૪૧૪૪
શ્રી એમ. એમ. પનારા(ઈ. ચા.) કાર્યપાલક ઇજનેર સિંચાઇ વિભાગ૨૪૪૧૩૧૧૯૯૦૪૬૮૮૮૦૨૧૩૬
શ્રી વી. બી. માંડલીયા જિલ્લા આંકડા અધિકારી૨૪૪૧૩૧૨૯૮૭૯૨ ૫૦૬૪૦૧૬૧
શ્રી વિવેક પાઠકમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૨૪૪૩૨૩૫૯૭૨૭૭૦૦૦૩૧૧૭૬
૧૦શ્રી ડો.. એન. એમ. રાઠોડ (ઈ.ચા.)અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી૨૪૫૭૩૫૮૯૭૨૭૭૦૦૦૨૭૧૭૨
૧૧શ્રી ડો. મિતેશ ભંડેરી જિલ્લા આર.સી.એચ. ઓફીસર૨૪૪૩૨૩૫૯૭૨૭૭ ૦૦૦૩૩૧૭૭
૧૨શ્રીમતી પારૂલબા પી. પરમારપ્રોગ્રામ ઓફીસર (ICDS)૨૪૪૭૭૭૫૯૮૭૯૫૩૩૫૬૭૧૮૪
૧૩શ્રી આર. આર. ટીલવા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૪૪૦૮૮૯૯૪૨૯૦૪૩૦૦૮૧૭૧
૧૪શ્રી ડો. એચ. ડી. કણસાગરાનાયબ પશુપાલન નિયામક (ઈ.ચા.)૨૪૪૪૭૮૨૯૪૨૮૪૪૦૦૨૮૧૬૪
૧૫શ્રી ડો. એસ. એન. દવે(ઇ.ચા)જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૪૪૯૦૩૮૯૯૭૯૫૮૫૯૪૯૧૮૨
૧૬શ્રીમતી એલ. આર. કરેડઆંતરીક અન્વેષણ અધિકારી૨૪૭૬૧૫૬૮૧૪૦૦ ૭૨૪૮૧૧૫૮
૧૭શ્રી એન. જે. પાણેરીજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી૨૪૪૩૮૫૧૯૪૨૮૨૯૮૧૯૯૧૫૫
૧૮શ્રી જે. ડી. મારડીયા(ઇ.ચા)નાયબ જિલ્લા નિરંતર શિક્ષણાધિકારી૨૪૪૯૦૩૮૯૪૫૮૨૯૯૧૪૯૧૮૮
૧૯શ્રી ખાલી જગ્યામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર૨૯૨૬૪૨૯


(સહકારી મંડળીઓ)૧૪૮
૨૦શ્રી ખાલી જગ્યાહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)૨૪૪૪૪૩૭૧૪૭
૨૧શ્રી ખાલી જગ્યાચીટનીશ કમ તા. વિ. અધિકારી


(જમીનદબાણ)૧૧૬
૨૨શ્રી જી. પી. ઉપાઘ્યાય(ઇ.ચા)જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી૨૪૪૩૧૩૨૯૭૨૭૭૨૩૩૦૪૧૮૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 681767