×

રાજકોટ વિષે

ગુજરાત રાજયના સૌરાષ્ટ્ર વિભાગના ૧૧ જિલ્લાઓ છે. જે પૈકી રાજકોટ જિલ્લો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની મઘ્યામાં આવેલો છે તે ર૦.પ૮ ઉત્તર અક્ષાંશથી ર૨.૩૦ ઉત્તર અક્ષાંશ વચ્ચે તેમજ ૭૦.૮૦ પૂર્વે રેખાંશથી ૭૧.૪૦ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલ છે. દ્ગિકલ્પ સૌરાષ્ટ્રની બરોબર મઘ્ય્માં આવેલ આ જિલ્લાની ઉત્તરે કચ્છનો અખાત અને મોરબી, પૂર્વમાં સુરેન્દ્ગનગર અને ભાવનગર જિલ્લાઓ, દક્ષિણે જૂનાગઢ અને અમરેલી જિલ્લાઓ અને પશ્ચિમે જામનગર જિલ્લાઓ આવેલ છે.રાજકોટ જિલ્લામાં કૂલ ૧૧ તાલુકાઓ આવેલ છે. ગુજરાતની કૂલ ૮ મહાનગરપાલિકાઓ પૈકી એક રાજકોટ મહાનગરપાલિકા છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 04-Oct-2022
  ૦૧/૨૦૨૧-૨૨ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગની સીધી ભરતીથી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ માટે હાજર રહેવા બાબત
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  ૦૨/૨૦૨૧-૨૨ સ્ટાફ નર્સ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ માટે હાજર રહેવા બાબત
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  ૧૧/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ સંવર્ગની સીધી ભરતીથી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ માટે હાજર રહેવા બાબત
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન
  Read More
 • Calender 30-Sep-2022
  FHW ભરતી-૨૦૨૨ ના પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી
  Read More
 • Calender 09-Sep-2022
  Legal Advisor Details
  Read More
 • Calender 12-Nov-2021
  Walk-In Interview Notification by District Health Society Rajkot for Various post
  Read More
 • Calender 26-Oct-2021
  રાજકોટ જીલ્લામાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો શુભારંભ
  Read More
 • Calender 26-Oct-2021
  પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર મિશન કાર્યક્રમ ની પ્રેસનોંધ
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  PCV Vaccination Press Note Dt. 21.10.21
  Read More
 • Calender 20-Oct-2021
  મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ બાહેધરી યોજના જાહેર વિજ્ઞપ્તિ
  Read More
 • Calender 20-Oct-2021
  PCV Vaccination Press Note
  Read More

જીલ્લો રાજકોટ

૧૧૨૦૩ચો.કિ.મી.
૧૨,૪૬,૮૨૪
૭૨.૫૯%
૧૧
૫૯૨

Locate on Map

Paddhari Lodhika Rajkot Jasdan Vinchchiya Gondal Kotda Sangani Jamkandorna Upleta Dhoraji Jetpur

Hide Text